Solkysten
Læs Solkysten
AAEstates
Bolig-udland
BoConcept Mijas
Stigende temperaturer i Spanien
Klimaændringerne er en realitet. Det kan
vi læse, høre eller se næsten hver dag i
pressen, på tv, radio, sociale medier etc.
I dag kan vi kalde det den største miljømæssige
trussel, vi står overfor, og vores største
og vigtigste udfordring er at stoppe den i de
kommende år.
19.08.2019
Klimaændringerne er en realitet. Det kan vi læse, høre eller se næsten hver dag i pressen, på tv, radio, sociale medier etc. 
I dag kan vi kalde det den største miljømæs-sige trussel, vi står overfor, og vores største og vigtigste udfordring er at stoppe den i de kommende år.
Temperatur stigningerne er tydelige for os alle, de kan observeres og mærkes af enhver borger. I Europa er det blevet let at finde st-eder med hedebølger, der aldrig har lidt un-der disse før. Varmen er ikke længere blevet en eksklusiv ting for de lande, der ligger sy-dpå.
Det spanske observatorium El Observa-torio de Sostenibilidad, blev født i decem-ber 2014 som en forening, hvis formål er at hjælpe og være et eksempel for de sociale grupper, der arbejder med udviklingen af   begrebet bæredygtighed i alle dets aspekter, herunder finder vi også klimaændringerne. Fokusområdet eller kernen her er at opnå en mere bæredygtig fremtid, der samti-digt kan give os en bedre livskvalitet.
Målet med OS (El Observatorio de Sostenib-ilidad) er at udarbejde et så reelt, sandfærdigt og uafhængigt billede af klimaet samt den bæredygtige situation i Spanien. OS har til rådighed de bedste og mest aktuelle metod er og teknikker til at beskrive de forskellige processer (miljømæssige, sociale og økono-miske), evaluere de forskellige styringsme-kanismer (situation, tendenser og scenarier) og den praktiske udvikling af løsningsforslag, især for virksomheder eller andre organi-sationer, der er direkte berørt og / eller in-volveret i at nå målene for de bæredygtige udviklingsmål fra Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
På observatoriets hjemmeside kan vi se udviklingen af gennemsnitstemperaturen i 52 byer i Spanien mellem 1978 og 2018.
Den 18. juni underskrev forskellige organisationer, deriblandt WWF Span-ien, Økologer i aktion, Greenpeace og mange andre, en alliance for den klimatiske nødsit-uation. Her kræver de at kommunerne øjeb-likkeligt erklærer sig i en klimatisk kris-esituation. En sådan nøderklæring fra kommunerne ville kræve, at de blev nød-saget til at udføre samt overholde   reelle og bindende politiske samt klimatiske forplig-telser. Sådan en alliance ville give den an-erkendelse der er nødvendig, for at planeten såvel som de levende væsener og de øko-systemer der findes er i alvorlig fare, idet den nylige rapport omkring tilstanden af landets   biodiversitet i IPBES (den mellem-statslige platform for biodiversitet og økosys-temtjenester) har et tydeligt bevis på dette og den globale opvarmning med en stigning af temperaturerne med 1,5 ºC for IPCC (den mellemstatslige gruppe af eksperter på kli-maændringer), der advarer om at hvis kurs-en fortsætter, vil det føre til udryddelse af en stor del af de jordiske økosystemer.
Hvis du ønsker mere information, kan du tjekke:
https://archive.ipcc.ch/home_languages_ main.shtml
https://www.ipbes.net/ 

L¾s Solkysten
Annoncer her!
Navarrete
Bestil Håndbog

Lejligheder og villaer i Spanien til salg og leje
Kontakt Solkysten
Legal